Donate

Definition of good condition: “If you would give the item to a friend or family member.”

Seasonally appropriate donations accepted during store hours.  3-4 boxes or bags per donation, please.

 

All of our merchandise is donations from donors like you.  Thank you for keeping us supplied.

We offer quality items at a reasonable price.  To do this we ask for all items:

 • To be clean
 • Fully functioning
 • No broken or missing pieces

Linens and clothing must be in good, clean, usable/wearable condition. No rips, tears, holes, stains, paint splatters, pilling, missing buttons, broken zippers, or worn out elastic.

Please donate seasonally as we do not have space to store items.

 

We do not accept:

 • Out-of-season items
 • Sports equipment
 • Electronics
 • Large furniture
 • Medical Supplies
 • Paint, cleaning supplies

 

We accept

 • Household items: decorations, office items, candles, crafts, office supplies
 • Kitchen supplies
 • Jewelry
 • Books
 • Records
 • Linens
 • In-season clothing

Hmoob

Txais khoom nqa tuaj pub dawb yog Wednesday – Sunday, thaum 11 teev sawv ntxov mus rau thaum 6 teev tsaus ntuj; tsis pub tshaj 3 hnab/thawv.

Cov Cai Txais Khoom. Tsuas txais khaub ncaws, tej khoom coj ntawm tes thiab cev, tej lauj kaub tais diav, tej phau ntawv thiab lwm hom khoom dai rau hauv vaj, hauv tsev.

 • Yuav tsum huv si, muab ntxhua lawm, tsis muaj khub los sis lo ab tsi, tsis tau muab dua, tsis ntuag, los sis tej uas tsis tau puas li. Peb tsis yuav cov phau ntawv npaj rau kev siv qhia hauv cov chav kawm
 • Tsis yuav tej twj txheej siv mloog suab, saib duab, tsis yuav tej twj txheej rau tsheb, los sis tej twj txheej siv rau kev mob nkeeg
 • Peb muaj txoj cai txiav txim siab tias yuav txais thiab tsis txais cov khoom nqa tuaj pub dawb

Somali

Sacadaha Dukanka: Arbaco-Axad11am-6pm, 3 bags/boxes oo Kaliya

Nuucyada Sadaqada: Dharka,Kuusha,Alaabta-Gurtaha,boogagta,iyo Sharaxada-Guryaha.
Waa in Laso Dhaqaa Nadiif Ahaadaan Wasaq,Jeex Jeex Dulduleeel Waa Inaysan Lahaan.
Qalabka Baaburta,Caafimadka,Electroniga Lama Ogola.
Waxaan Xaq Uleenahay In aan Diidno Sadaqada Nalookeno.


Spanish

Donaciones aceptadas
Miércoles – Domingo de 11 pm a 6 pm.
3/4 bolsas/ cajas máximo

Póliza de las donaciones.
Aceptamos ropa, joyas , accesorios, artículos para el hogar, libros y decoración.

 • Debe estar limpio, lavado, sin manchas, roto, dañado o pedazos deteriorados.
 • No libros de texto.
 • NO electrónicos, automotrices o equipo medicinal.
 • Nos reservamos el derecho a rechazar donaciones.

Amharic

የስራ ሰዐት ከእሮብ እስከ እሁድ
ከጠዋቱ 11 እስከ ምሽት 6 ሰዐት
11:00 -6:00

የእርዳታ ፖሊሲ
የምንቀበለው ፡ ልብስ፤ጌጣጌጦች፤የቤት ውስጥ መገልገያዎች፤
መፃህፍት እና ቤት ማስጌጫዎች፡

 • ንፁህ፤ቀለም ወይም ሌላ ባዕድ ነገር ያልነካቸው፤ያልተቀደዱ፤ያልተሰበሩ መሆን ይገባቸዋል። የመማሪያ መፃህፍትን አንቀበልም።
 • የህክምና፤የመኪና እና የኤሌክትሮኒክ መገልገያዎችን አንቀበልም።
 • እርዳታዎን ያለመቀበል መብት አለን።